آموزش

برگزاری دوره و کارگاه های آموزشی جهت تربیت متخصیص و شناسایی افراد علاقه مند به توسعه و پشتیبانی نرم افزار و ادامه همکاری با افراد ممتاز