تحقیق و پژوهش

همکاری با اساتید و دانشجویان دانشگاه های داخل و خارج از کشور در حوزه پژوهش بر اساس اولویت های پژوهشی و حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویی