طراحی و توسعه نرم افزار

طراحی، توسعه و مشاوره در تولید محصولات نرم افزاری حاصل از تجربه یا مطالعه تحقیقاتی با حفظ حقوق مشتری