آموزش

برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی جهت تربیت متخصیص مجرب در حوزه طراحی و توسعه سیستم های نرم افزاری