طراحی و توسعه نرم افزار

طراحی، توسعه و مشاوره در تولید محصولات نرم افزاری سفارشی با تشکیل تیم طراحی شامل افراد متخصص